Algemene Voorwaarden Telstar Kidsclub

1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:
 2. “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Telstar Kidsclub.
 3. “Inschrijfformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de website www.telstarkidsclub.nl.
 4. “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Telstar Kidsclub aangaat.
 5. “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen Telstar Kidsclub en Opdrachtgever ter zake van één of meer door Telstar Kidsclub ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
 6. “Deelnamekosten”: de totale som van de door Telstar Kidsclub – ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst – te verlenen diensten inclusief BTW.
 7. “Telstar Kidsclub”: Telstar Kidsclub wordt uitgevoerd door SportsGen BV,  gevestigd te Wormer.

2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Telstar Kidsclub gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten betreffende Telstar Kidsclub.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Telstar Kidsclub uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Telstar Kidsclub daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
 4. Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
 5. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Telstar Kidsclub zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het inschrijfformulier via de site heeft ingevuld, de algemene voorwaarden heeft aangevinkt, het formulier heeft verstuurd en de betaling van het inschrijfgeld
 3. Bij aanmelding via het internet is er sprake van 14 dagen bedenktijd in verband met aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk geschiedt.

4 Betaling

 1. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.

5 Instructies en gedragsregels

 1. Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Telstar Kidsclub ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Telstar Kidsclub nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
 2. Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Telstar Kidsclub in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Telstar Kidsclub van (voortzetting van) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

6 Aansprakelijkheid van Telstar Kidsclub

 1. Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. Telstar Kidsclub aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Telstar Kidsclub – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de organisatie van Telstar Kidsclub, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
 2. Telstar Kidsclub aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheid-) verzekeringen van derden die door Telstar Kidsclub bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
 3. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Telstar Kidsclub beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.

7 Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Telstar Kidsclub en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van Deelnemer.
 2. Opdrachtgever zal Telstar Kidsclub vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

8 Overmacht/Wijziging/Annulering Telstar Kidsclub

 1. Indien Telstar Kidsclub door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Telstar Kidsclub gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.
 2. Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een evenement. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70% van het maximaal aantal deelnemers per evenement.

9 Herroepingsplicht Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, zal de Opdrachtgever zich richten naar de door de Telstar Kidsclub bij het aanbod bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Om gebruik te maken van dit recht kan de Opdrachtgever contact met ons opnemen via kidsclub@sctelstar.nl. Het verschuldigde orderbedrag wordt binnen 14 dagen na het gebruikmaken van het herroepingsrecht teruggestort.
 3. Bij ontbinding na 14 dagen na de overeenkomst wordt de Opdrachtgever de mogelijkheid geboden om de inschrijving om te zetten naar een ander evenement in hetzelfde of volgende seizoen.

10 Gevonden voorwerpen

 1. Gevonden voorwerpen worden na afloop van een evenement nog drie dagen door Telstar Kidsclub bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Telstar Kidsclub gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel naar keuze.

11 Foto’s

 1. Tijdens het evenement worden door Telstar Kidsclub foto’s gemaakt van de deelnemers. Telstar Kidsclub stelt deze foto’s beschikbaar voor verkoop (geldt niet voor Tata – Kids of Steel®  Football Clinics) en kan deze ook gebruiken voor communicatiedoeleinden. Deelnemer stemt hiermee akkoord totdat anders gemeld wordt aan Telstar Kidsclub.

12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.

13 Klachtenregeling

 1. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar kidsclub@sctelstar.nl